NA DIPALOPALO TŠE DI RA GO RENG?

‘Lefase le… ke ra legohle, le ka kgona go balwa le go kwešišwa feela ke bao ba tsebago leleme leo le ngwadilwego ka lona…ke ra leleme la Mmetse’ se ke seo go thwego se boletšwe ke Rammetse wa bogologolo, Galileo. Go sa kgathalege gore na o dumelelana goba go ganana le seo Galileo a se boletšego, nnete yeo e šalago ke gore re tshepile dipalo go dira tlhaologanyo ka dilo le go tšea diphetho tše bohlokwa maphelong a rena. Dipalo ke tšona di dirišwago go re thuša go kwešiša ditiragalo tšeo di diragalago maphelong a rena a letšatši ka letšatši. Ntle le dipalo, re ka se kgone go tšweletša dikgopolo tše dingwe gabotse goba ka mokgwa wo o kwešišegago.

Read More

BOTELELE BJA BOPHELO BJA TWATŠI YA CORONA

Dipego tša kgauswi tšeo di laeditšego go hlatloga ga palo ya batho bao ba fetetšwego ke twatši ya corona, go ya ka ditsebi, di laetša gore twatši ye e ka ba e phatlalatšwa ke batho bao le go tseba gore ba fetetšwe ke twatši ba sa tsebego. Batho ba ba ya godimo le tlase fao ba kopanago le batho ba bantši ntle le go lemoga gore ba fetetšwe. Ba re fao ba itemogago ka dika goba ba lemogwago ka morago ga diteko, ya ba ba šetše ba feteditše batho ba bantši. Karolo ya bothata bjo e dirwa ke gore twatši ye e phela nako e telele. Go thwe twatši ye e kgona go phela go thoma ka diiri tše tloga go diiri tše tharo (3) go iša go matšatši a šupago (7).

Read More

Blacks more vulnerable to police violence than whites – study

The fall of the apartheid era in 1994 led to the belief that the South African Police Service (SAPS) would move on from serving the apartheid government’s interests, to serving the public. However recent altercations between the SAPS and poor black civilians in South Africa have led to a theory that the SAPS have not in fact gone through a sufficient change.

Read More