‘BHEKI CELE’ WA SESHEGO O GO BEILE LEIHLO

SESHEGO: Nako le nako ge Amos Ramphekoa a swanetše gore a tšwe ka lapeng la gagwe goba a ye mabenkeleng go reka dijo, o swanetše gore a thibe sefahlego sa gagwe. Se ke ka lebaka la gore batho ba hlakantšha monna yo wa mengwaga ye 60 go tšwa Seshego, Zone 1 ka ntle ga Polokwane le Tona ya Maphodisa, Bheki Cele.

Read More

NA DIPALOPALO TŠE DI RA GO RENG?

‘Lefase le… ke ra legohle, le ka kgona go balwa le go kwešišwa feela ke bao ba tsebago leleme leo le ngwadilwego ka lona…ke ra leleme la Mmetse’ se ke seo go thwego se boletšwe ke Rammetse wa bogologolo, Galileo. Go sa kgathalege gore na o dumelelana goba go ganana le seo Galileo a se boletšego, nnete yeo e šalago ke gore re tshepile dipalo go dira tlhaologanyo ka dilo le go tšea diphetho tše bohlokwa maphelong a rena. Dipalo ke tšona di dirišwago go re thuša go kwešiša ditiragalo tšeo di diragalago maphelong a rena a letšatši ka letšatši. Ntle le dipalo, re ka se kgone go tšweletša dikgopolo tše dingwe gabotse goba ka mokgwa wo o kwešišegago.

Read More

BOTELELE BJA BOPHELO BJA TWATŠI YA CORONA

Dipego tša kgauswi tšeo di laeditšego go hlatloga ga palo ya batho bao ba fetetšwego ke twatši ya corona, go ya ka ditsebi, di laetša gore twatši ye e ka ba e phatlalatšwa ke batho bao le go tseba gore ba fetetšwe ke twatši ba sa tsebego. Batho ba ba ya godimo le tlase fao ba kopanago le batho ba bantši ntle le go lemoga gore ba fetetšwe. Ba re fao ba itemogago ka dika goba ba lemogwago ka morago ga diteko, ya ba ba šetše ba feteditše batho ba bantši. Karolo ya bothata bjo e dirwa ke gore twatši ye e phela nako e telele. Go thwe twatši ye e kgona go phela go thoma ka diiri tše tloga go diiri tše tharo (3) go iša go matšatši a šupago (7).

Read More

…O LEPHODISA LE LEKAONEKAONE LA GAGO LA COVID-19!

Lebala ka General Bheki Cele… lebala ka maphodisa a bosetšhaba le a dimasepala… lebala ka mašole le masekurithi – lephodisa le lekaonekaone la gago ke wena! Modiro o mogolo wa batho bao ba boletšwego ke go bona gore molao o a obamelwa ka dinako tšohle… woo ke modiro wa bona. Aforika Borwa e na le badudi ba go feta 50 milione mola palo ya maphodisa le mašole ao a filwego modiro wa go hlokomela maemo a ditaba mo nakong ya lesolo la ‘dula-gona-fao’ e le ka tlase ga milione o tee. Ga go nyakege radipalopalopharephare go lemoga gore palo ya badudi e feta ya maphodisa makga a mantši kudu gore a ka kgona go hlapetša batho bohle ka dinako tšohle.

Read More

‘LAAT HY ROL’ LE ‘SAAMSOKOL’ – COVID-19 ŠEO!

Ge ‘dula-gona-fao’ (lockdown) ye e feta, Tona ya Maphodisa, General Bheki Cele, o kotsing ya go ikhwetša e le yo mongwe wa matona a go se tume. Bothata: kgatelelo ya gagwe ya go thibela go rekišwa le go dirišwa ga bjala (dinotagi) le motsoko! Ka go thibela go rekišwa le go dirišwa ga bjala le motsoko, bontši bja mathaka (goba ke re le mathari?), a re Cele o e gatile ka moseleng! Le ge go le bjalo, bontši bo a lemoga gore yo ga se monna yo a bolelago feela eupša o na le maphodisa a mmušo le a dimasepala, mašole le borasephethephethe go phethagatša seo a se bolelago.

Read More